КолДог2016 0001

                  КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР на 2016-2019 роки

КЗ «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради

 

Розділ I. Загальні положення

 

1.1. Даний колективний договір є внутрішнім нормативним актом, який регулює норми і гарантії, права та взаємні обов'язки Сторін стосовно врегулювання трудових і соціально-економічних відносин, і який укладено з метою посилення соціального захисту працівників Центру, підвищення ефективності праці, удосконалення організації та оплати праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці та поліпшення медико-соціальної допомоги, забезпечення соціальних гарантій працівникам, запобігання трудовим конфліктам.

1.2. Сторонами даного колективного договору є адміністрація в особі керівника Бовкуна Юрія Вікторовича, головного лікаря, який представляє інтереси комунального закладу «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради (надалі Центру) та профспілковий комітет в особі його голови Штихар Людмили Володимирівни, яка представляє інтереси трудового колективу Центру.

Цим особам доручається підписати даний колективний договір після прийняття на загальний зборах трудового колективу.

1.3. Кожна із сторін, яка підписала колективний договір, визнає відповідальність за виконання досягнутих домовленостей і не може в односторонньому порядку відмовитися від виконання взятих на себе зобов'язань.

1.4.   Положення колективного договору поширюються на усіх працівників Центру і є обов'язковими як для адміністрації, так і для кожного члена трудового колективу.

1.5. Протягом строку дії колективного договору до нього можуть вноситись зміни, які в обов’язковому порядку повинні схвалюватися зборами трудового колективу. Усі зміни і доповнення, внесені в колективний договір, оформлюються протоколом і додаються до нього.

Розділ ІІ. Організація праці, забезпечення продуктивної зайнятості

 

          2.1.Адміністрація зобов'язується:

2.1.1.Зосередити головну увагу на розвиток ініціативи працівників, збільшення трудового внеску кожного працівника в загальні результати роботи медичного закладу; здійснення заходів для підвищення ефективності виробництва.

         2.1.2.Визначити працівникам робочі місця, забезпечити їх матеріально-технічними ресурсами, відповідними умовами праці, необхідними для якісного та продуктивного виконання виробничих завдань.

         2.1.3.Забезпечити своєчасне ознайомлення співробітників з колективним договором, посадовими інструкціями, положеннями про структурні підрозділи, інструкціями з експлуатації обладнання та технічних засобів, охорони праці та протипожежної безпеки, тощо.

          2.1.4. Забезпечити своєчасне доведення до відома працівників Центру постанов, наказів, розпоряджень відомчих установ та органів місцевого самоврядування.

           2.1.5. У разі виникнення обставин економічного, структурного чи іншого характеру, або у зв’язку з реорганізацією, зміною форми власності, через які неминуче вивільнення працівників з ініціативи адміністрації, проводити їх лише за умови письмового повідомлення профспілкової організації, не пізніше, як за три місяці до намічуваних звільнень (заходів), про причини і терміни вивільнення, кількість та категорії працівників, що підлягають скороченню.

2.1.6. Розглядати та враховувати пропозиції профспілкової організації про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників.

2.1.7. Проводити припинення трудового договору, при умові зміни чисельності або штату працівників і їх звільнення з обґрунтованих підстав, згідно вимог чинного законодавства з обов’язковим узгодженням з профспілковим комітетом.

2.1.8. Не допускати розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації без достатніх на те причин і попередньої згоди з профспілковим комітетом, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

При вивільненні працівників дотримуватись вимог законодавства щодо переважного права на залишення на роботі та гарантій окремим категоріям працівників.

Про наступне вивільнення працівників персонально попереджати не пізніше ніж за два місяці. Звільнення з підстав, зазначених у пункті 1 ст. 40 КЗпП допускається, якщо неможливо перевести працівника, за його згодою, на іншу роботу.

2.1.9. Надавати працівникам установи юридичні консультації та необхідну інформацію щодо чинного трудового законодавства, гарантій на працю, соціально-економічних пільг, передбачених законодавством і колективним договором.

          2.1.10. Співпрацювати з відповідними структурами державної служби зайнятості населення щодо забезпечення зайнятості працівників при їх вивільненні згідно п. 1 ч.1 ст. 40 КЗпП України.

          2.1.11. Зберегти протягом одного року за працівниками, звільненими з закладу у зв'язку зі скороченням штатів, право на укладання трудового договору та повторне прийняття на роботу.

          2.1.12. Підвищувати кваліфікацію персоналу Центру шляхом направлення на курси, атестацію або переатестацію згідно щорічних планів підвищення кваліфікації. Щорічно затверджувати план проведення атестації та підвищення кваліфікації працівників.

2.2. Профспілковий комітет зобов'язується:

          2.2.1. Відстоювати права й інтереси працівників.

          2.2.2. Визнає свою відповідальність за реалізацію загальних цілей і співпрацює з адміністрацією з питань виконання правил внутрішнього трудового розпорядку закладу, підвищення продуктивності праці, створення належних умов праці.

2.2.3. Надавати матеріальну допомогу членам профспілки за заявою особи у зв’язку з важким матеріальним становищем, у разі наявності таких коштів.

2.2.4. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань зайнятості працівників. Не давати згоди на вивільнення працівників у разі порушення адміністрацією вимог законодавства про працю і зайнятість.

          2.2.5. Вживати заходи для усунення порушень законодавства про працю роботодавцями під час звільнення працівників, у необхідних випадках представляти їх інтереси в органах, що розглядають трудові спори.

2.2.6. Контролювати забезпечення спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами колективного та індивідуального захисту.

2.2.7. Своєчасно доводити до відома трудового колективу нормативні документи, які стосуються питань трудових відносин та зайнятості, у т.ч. на рівні галузевих програм.

          2.3. Трудовий колектив зобов'язується:

          2.3.1. Сумлінно, якісно і належно виконувати свої обов'язки, працювати чесно і добросовісно, додержуватись дисципліни праці, вчасно і точно виконувати розпорядження керівника та уповноважених ним осіб, дотримуватись технологічної дисципліни, вимог нормативних актів з охорони праці, дбайливо ставитися до майна, на прохання адміністрації закладу негайно надавати звіти щодо виконання своїх безпосередніх обов'язків.

2.3.2. Утримувати закріплене устаткування, медичне обладнання, оснащення, робочі місця, територію Центру в належному стані. Ощадливо ставитися до майна закладу й вживати заходи по запобіганню його псування та розкрадання.

          2.3.3. Знати і виконувати інструкції користування обладнанням, користуватись засобами колективного та індивідуального захисту.

          2.3.4. Поважати права один одного.

          2.3.5. Проходити в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

 

Розділ III. Робочий час і час відпочинку

          3.1. Адміністрація зобов’язується:

          3.1.1. Згідно ч.1 ст.52 КЗпП України встановити в закладі робочий п'ятиденний тиждень з графіком роботи з 8.00 до 16.30 та тривалістю робочого часу для працівників, а саме:

          - 40 годинний робочий тиждень - для адміністративно-господарської частини, молодшого медичного персоналу, водіїв та технічних працівників;

          - 38,5 годинний робочий тиждень - для медичного персо­налу, для виїзного персоналу. Приходити на роботу заздалегідь до початку робочої зміни з метою підготовки до здійснення своєчасного виїзду на виклик.

          3.1.2. Скорочувати на одну годину тривалість робочого часу напередодні святкових і неробочих днів працівникам при 40-годинному тижні як при 5-ти, так і при 6-денному робочому тижні.

          3.1.3. Узгоджувати з профспілковим комітетом будь-які зміни тривалості робочого часу, режиму праці, повідомляти працівників про такі зміни за два місяці до їх запровадження.

          3.1.4. Для невиїзного персоналу Центру (адміністративний, господарський персонал, технічні працівники та інші) встановлюється перерва для відпочинку та приймання їжі з 12.00 до 12.30.

          3.1.5. Приймати за узгодженням з профспілковою стороною рішення про перенесення вихідних днів у випадках, коли вони збігаються зі святковими або неробочими днями, з метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для відпочинку працівників, не пізніше ніж за два тижні до їх перенесення.

          3.1.6. Працівник повинен бути попереджений за добу про понаднормову роботу (чергування поза графіком).

          3.1.7. З метою забезпечення безперервного функціонування Центру організовувати чергування у святкові і неробочі дні. Оплату праці за дні чергування здійснювати на підставі чинного законодавства.

          3.1.8. Робочий час медичних працівників та водіїв в зміні планувати без обідньої перерви, їм виділяється час для приймання їжі, протягом робочої зміни: 12 годин - не менш 20 хвилин, 24 години не менше 2 разів по 20 хвилин.

          3.1.9. За рішенням трудового колективу дозволяється встановлювати тривалість робочої зміни до 24 годин (крім водіїв санітарного автотранспорту).

          3.1.10. Тривалість щоденної роботи, в тому числі час початку і закінчення щоденної роботи, перерви для відпочинку та приймання їжі, визначається графіками змінності.

Тривалість перерви в роботі між змінами має бути не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи і час перерви на обід).

3.1.11. Згідно з Законом України «Про відпустки» надавати щорічну основну оплачувану відпустку за фактично відпрацьований період, який відраховується з дня укладання трудового договору.

3.1.12. Надавати щорічні відпустки працівникам згідно з затвердженим графіком. Затверджувати графік надання відпусток за погодженням з профспілковою стороною до 5 січня наступного року та доводити його до відома працівників під особистий підпис. При складанні графіка відпусток враховувати інтереси закладу, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку. По можливості надавати подружжям, що працюють в закладі, право на щорічну відпустку в один і той самий період.

Повідомляти працівникам про дату початку його відпустки не пізніше як за два тижня до встановленого графіком періоду під підпис (ст.10 Закону України «Про відпустки»).

3.1.13.Відкликати працівників з щорічної відпустки лише у випадках визначених законодавством.

3.1.14.Надавати додаткові відпустки за особливий характер праці       (Додаток № 1, 2):

- працівникам, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням;

- працівникам за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, умовах підвищеного ризику для здоров’я, відповідно до Списку виробництв, цехів, професій і посад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1290, в залежності від часу зайнятості працівника в цих умовах та від результатів атестації робочих місць;

- працівникам з ненормованим робочим днем.

3.1.15. Надавати працівникам додаткові відпустки у зв’язку з навчанням у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в учбових закладах з вечірньою формою навчання, або підвищують кваліфікацію, надавати можливість працювати у змінах, що дозволяють регулярно відвідувати заняття. Не залучати цих працівників протягом періоду їх навчання до надурочних робіт та службових відряджень.

3.1.16. Надавати працюючим жінкам, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину інваліда, одинокій матері щорічну додаткову відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

3.1.17. Надавати працівникам на підставі ст. 91 КЗпП соціальні відпустки, пільги та гарантії у порядку і на умовах, передбачених чинним законодавством.

3.1.18. Надавати працівникам за сімейними обставинами та інших причин, за їх бажанням і погодженням з керівником структурного підрозділу, відпустку без збереження заробітної плати терміном до 15 календарних днів на рік тільки у випадках передбачених статтями 25 і 26 Закону України «Про відпустки».

3.1.19. Надавати визначеним законодавством категоріям працівників, за їх бажанням, додаткові відпустки без збереження заробітної плати на встановлений для цих категорій працівників термін.

3.1.20. За працівниками донорами зберігати середній заробіток за дні здавання крові для переливання. Цим працівникам безпосередньо після кожного дня здавання крові для переливання надавати день відпочинку із збереженням середнього заробітку (ст. 124 КЗпП). За бажанням працівника день відпочинку може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом року після дня здавання крові чи її компонентів.

3.1.21. Щорічна відпустка, згідно ст. 11 Закону України «Про відпустки», повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі:

          - тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;

          - виконання працівником державних або громадських обов’язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;

          - настання строку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами;

          - збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв’язку з навчанням.

3.1.22. Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів (частина 1 ст.12 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2073-ІІІ (2073-14) від 02.11.2000, № 490-ІУ (490-15) від 06.02.2003). Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

3.1.23. Лікарі та середній медичний персонал виїзних бригад структурних підрозділів Центру, відділу виїзної консультативної медичної допомоги - за безперервну роботу понад три роки мають право на додаткову оплачувану щорічну відпуску тривалістю три календарних дні у відповідності до ч.1 ст.77 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я». Загальна оплачувана відпустка становитиме 34 календарні дні.

3.1.24. Якщо працівник, який має право на соціальну відпустку, з якихось причин не скористався цим правом у році досягнення дитиною певного віку або ж за кілька попередніх років, він має право використати цю відпустку.

3.1.25. У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

          3.2.Працівники зобов'язуються:

3.2.1. Щорічні основні та додаткові відпустки використовувати згідно затвердженого графіка відпусток в поточному році з таким розрахунком, щоб вони були використані, до закінчення робочого року.

          3.2.2. В разі необхідності переносу щорічної основної та додаткової відпустки працівник погоджує це питання з адміністрацією, профспілковим комітетом та оформлює належні документи.

3.2.3. В разі поділення (на прохання працівника) щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів, невикористану частину щорічної відпустки має бути використано працівником до кінця робочого року, за який надається відпустка.

3.3.Профспілковий комітет зобов'язується:

3.3.1. Здійснювати контроль за виконанням зобов'язань цього розділу.

          3.3.2. Надавати членам трудового колективу правову допомогу та консультації з питань законодавства.

 

Розділ IV. Оплата праці, гарантії та компенсації

4.1.Адміністрація зобов’язується:

4.1.1. Встановити умови оплати праці, а також інші види доходів працівників Центру (надбавки, доплати, допомогу та премії,) з урахуванням займаної посади (кваліфікаційних вимог працівників та тарифних розрядів робітників відповідної кваліфікації) на підставі штатного розпису, що відображається у тарифікаційному списку, виключно в межах бюджетних асигнувань та відповідно до вимог спільного наказу Міністерства праці соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05 жовтня 2005 року № 308/519 (далі - наказ № 308/519 ) зі змінами та інших нормативних документів.

       4.1.2. Встановити в закладі режим підсумованого обліку робочого часу працівників які працюють за змінним графіком роботи з річним обліковим періодом (водії, медичний та не медичний персонал виїзних бригад).

       Визначати норму тривалості робочого часу за обліковий період за календарем п'ятиденного та шестиденного робочого тижня на відповідний рік. При неповному робочому місяці з норми тривалості робочого часу вираховується час (у перерахуванні на робочі години) відпусток, неявок з тимчасової непрацездатності та інших неявок з дозволу адміністрації.

      За підсумованого обліку робочого часу час, відпрацьований понад норму тривалості робочого часу за обліковий період, вважається надурочним й оплачується згідно і ст.. 106 КЗпП. Оплата всіх годин надурочної роботи провадиться наприкінці облікового періоду або під час звільнення працівника (додаток до колективного договору № 3).

4.1.3. Здійснювати оплату праці працівників за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу, з урахуванням підвищень, передбачених діючим законодавством у відповідності до «Положення про умови оплати праці та матеріальне стимулювання працівників комунального закладу «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради» (далі Положення), затвердженого наказом головного лікаря Центру від 27.11.2015 р. № 364 (додаток до колективного договору № 4).

4.1.4. При укладанні трудового договору адміністрація доводить до відома працівників розмір, порядок і терміни виплати заробітної плати, умови, відповідно до яких можуть проводитись утримання з заробітної плати.

4.1.5. Встановити доплати та надбавки до посадових окладів у відсотках і виплачувати за фактично відпрацьований час:

- лікарям, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою, молодшим медичним сестрам, водіям автомобілів спеціалізованої бригади з надання медичної допомоги та перевезенню психічно хворих станції (відділення) швидкої медичної допомоги у розмірі 25 відсотків, за роботу зі шкідливими умовами праці. (додаток до колективного договору № 5);

- середньому та молодшому медперсоналу, які використовують в роботі дезінфікуючі засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів у розмірі 10% посадового окладу відповідно до посадових інструкцій (додаток до колективного договору № 6);

- за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам на підставі Постанови КМУ від 29 грудня 2009 року №1418: понад 3 роки - 10%, понад 10 років - 20%, понад 20 років - 30%;

- за тривалість безперервної роботи лікарям, фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою, молодшим медичним сестрам та водіям виїзних бригад в залежності від стажу безперервної роботи: від 3 до 5 років – 20%, від 5 до 7 років – 40%, понад 7 років – 60%;

- медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги, у відповідності до постанови КМУ від 27 березня 2013 року №199 надбавка за особливий характер праці у розмірі до 20% посадового окладу (з підвищеннями) та надбавка за особливі умови праці у розмірі до 20% посадового окладу (з підвищеннями). Конкретний розмір виплати надбавок за особливий характер праці та особливі умови праці установлюється керівником Центру за поданням керівників структурних підрозділів за поточний місяць в межах фонду заробітної плати.

- водіям автотранспортних засобів надбавка за класність у відсотках до тарифної ставки в наступних розмірах: II класу - 10 %, I класу - 25 %;

- водіям санітарних автомобілів за керування санітарним транспортом, місячні тарифні ставки підвищуються - на 20 %;

- працівникам, які залучаються до роботи в нічний час, здійснюється доплата в розмірі 35% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час. (додаток до колективного договору № 7);

- працівникам, зайнятим наданням екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги (у тому числі водіям санітарних автомобілів швидкої медичної допомоги) провадиться доплата в розмірі 50% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час (додаток до колективного договору № 8). Нічним уважається час з 22 години вечора до 6 години ранку;

- працівникам, які виконують в Центрі поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою посадою або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, доплата в розмірі до 50% посадового окладу за основною посадою. Конкретний розмір цих доплат установлюється керівником Центру залежно від кваліфікації працівника, складності та обсягу виконуваних робіт;

- за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт проводиться у розмірі до 50 % посадового окладу працівника. Зазначена доплата встановлюється працівникам за умови виконання ними роботи меншою чисельністю працівників, ніж за встановленими нормами (нормативами);

- надбавки в розмірі до 50 % посадового окладу (тарифної ставки): за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання); за складність, напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 % посадового окладу;

- за науковий ступінь доктора наук у граничному розмірі 25%, кандидата наук у граничному розмірі 15% посадового окладу, за умови що діяльність працівника за профілем (медична) збігається з наявним науковим ступенем;

- за почесні звання «заслужений» -20% посадового окладу, «народний» -40% посадового окладу;

- за ненормований робочий день для водіїв санітарних автомобілів у розмірі 25% тарифної ставки за відпрацьований час (додаток до колективного договору № 2).

          4.1.6. Проводити оплату за роботу у неробочі та святкові дні (за графіком) в межах місячної норми робочого часу у розмірі подвійної годинної ставки понад окладу (ст. 106, 107 КЗпП України).

          4.1.7. Проводити оплату за чергування на дому лікарям та фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою Центру згідно з графіком роботи в межах місячної норми робочого часу у відповідності до вимог п.5.1 «Чергування вдома» наказу №308/519.

          Чергування за графіком у вихідний та святковий день в межах місячної норми робочого часу може компенсуватися за згодою сторін надання іншого дня відпочинку (ст.72,107 КЗпП України, розділ 5 «Інші питання оплати праці» наказ № 308/519).     

          4.1.8. Здійснювати матеріальне заохочення (преміювання), надання матеріальної допомоги, у тому числі на оздоровлення працівникам Центру відповідно із діючим законодавством, відомчих нормативних актів і затвердженого Положення.

          4.1.9. Здійснювати виплату заробітної плати у гривнях двічі на місяць: першу половину – до 15, остаточний розрахунок – до 30 (31) числа поточного місяця, у відповідності до фінансування, але не менше від фактично відпрацьованого часу згідно тарифного розряду (посадового окладу).

         При остаточній виплаті заробітної плати працівникам особисто в руки видавати розрахункові листи про суми нарахованої та утриманої заробітної плати.

          4.1.10. Забезпечити виплату відпускних працівникам не пізніше ніж за три робочі дні, при своєчасному подані заяви за чотирнадцять календарних днів до початку відпустки у відповідності до ст. 21 Закону України «Про відпустки», або за письмовою згодою працівника отримання відпускних в дати отримання виплат заробітної плати.

          4.1.11. Повідомляти працівника під підпис про нові умови чи зміну діючих умов оплати праці, а у разі зменшення діючих розмірів оплати праці не пізніше, як за два місяці до їх запровадження (ст. 103 КЗпП України).

4.1.12. При звільненні працівника здійснювати остаточний розрахунок та видавати трудову книжку в день звільнення.

         4.1.13.Проводити індексацію заробітної плати згідно вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 06.02.2003 року № 491-IV, постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 року № 1078 та вимог діючого законодавства.

          4.1.14. Відповідно до ст. 15 Закону України “Про оплату праці” погоджувати з профспілковим комітетом умови оплати праці в установі.

4.1.15. В разі виникнення заборгованості по заробітній платі працівникам, адміністрація та профспілковий комітет вживають ефективних заходів щодо її ліквідації та надають відповідну інформацію трудовому колективу про причини затримки заробітної плати і прийняті міри щодо їх усунення.

4.1.16. Адміністрація за погодженням з трудовим колективом, укладає договір з банківською установою, яка надає закладу послуги по зарахуванню заробітної плати та інших виплат працівникам, передбачених чинним законодавством України, в безготівковому порядку на спеціальні карткові рахунки. Банківська установа виготовляє та надає пластикові картки працівникам Центру кожному працівнику в індивідуальному порядку або централізовано.

4.1.17. Відомості про оплату праці працівників надаються іншим органам і особам тільки у випадках прямо передбачених чинним законодавством.

4.1.18. Керівник Центру несе персональну відповідальність за своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати.

4.1.19. При встановленні факту неправильної оплати праці керівник Центру зобов'язаний вжити заходів щодо негайного виправлення помилок та виплати працівникові належної йому суми за весь час неправильної оплати, а також визначити ступінь дисциплінарної та матеріальної відповідальності осіб, безпосередньо винних у цьому.

          4.2. Профспілковий комітет зобов'язується:

          4.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства з питань оплати праці, своєчасною виплатою заробітної плати.

          4.2.2. Проводити перевірки розмірів і підстав нарахування працівникам заробітної плати, премій, доплат та відрахувань з них.

4.2.3. Сприяти адміністрації у питаннях дотримання трудової дисципліни працівниками.

Розділ V.   Охорона праці

 

5.1. Адміністрація закладу несе відповідальність за безпечні умови праці, збереження здоров’я працівників, забезпечення соціальних гарантій. Обидві сторони зобов’язуються співпрацювати з питань охорони праці і трудової дисципліни, поліпшення трудових та побутових умов.

5.2. З метою створення безпечних та здорових умов праці, зниження виробничого травматизму і профзахворювань адміністрація зобов’язується:

5.2.1. Щорічно розробляти та затверджувати у відповідності з діючим законодавством комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій, забезпечити їх обов’язкове виконання згідно ст. 20 Закону України «Про охорону праці» (додаток до колективного договору № 9).

5.2.2. З метою поліпшення охорони праці забезпечити виконання організаційно-технічних заходів та посилити відповідальність керівників структурних підрозділів за своєчасне та якісне розслідування нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань:

- до комплексних перевірок стану охорони праці залучати представників профкому;

- не менше одного разу на рік розглядати стан захворюваності робітників на спільному засіданні адміністрації і профкому;

- виконувати до 1 жовтня заплановані заходи щодо підготовки закладу до роботи в зимовий період.

5.2.3. При укладанні трудового договору інформувати працівників під розпис про стан умов праці на робочих місцях, наявність шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та їх права на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до ст.5 Закону України «Про охорону праці».

5.2.4. Забезпечувати контроль за дотриманням працівниками Центру вимог Закону України «Про охорону праці», нормативних актів з охорони праці, графіків планово-попереджувальних ремонтів санітарного транспорту, устаткування, медичного обладнання.

          За порушення Закону та нормативних актів з охорони праці притягувати винних працівників до відповідальності, згідно з ст.44 Закону України «Про охорону праці».

5.2.5. При наявності достатнього фінансування забезпечувати працюючих спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а також миючими та знешкоджувальними засобами згідно з ст.8 Закону України «Про охорону праці».

5.2.6.Організовувати та контролювати проведення обов’язкового періодичного медичного огляду працівників згідно з ст.17 Закону України «Про охорону праці».

5.2.7. У разі можливості, переводити, відповідно до медичного висновку, працівника, за його згодою, на іншу роботу тимчасово, або на термін, зазначений у медичному висновку.

5.2.8. Аналізувати обставини нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, та вживати заходи щодо їх профілактики.

5.2.9. Здійснювати обов’язкове страхування:

1) членів виїзних бригад – від нещасних випадків на виробництві;

2) медичного персоналу – на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією;

5.2.10. Проводити у встановленому порядку навчання та перевірку знань, правил і норм охорони праці спеціалістів та керівників структурних підрозділів закладу, а також працівників, які зайняті на роботах підвищеної небезпеки згідно з ст.18 Закону України «Про охорону праці».

5.2.11. Направляти працівників закладу для проходження навчання з охорони праці за рахунок основного робочого часу.

5.2.12.Забезпечувати функціонування в закладі системи управління охороною праці:

- переглядати та розробляти посадові інструкції та інструкції з охорони праці;

- проводити систему трьохступеневого оперативного контролю за станом охорони праці у структурних підрозділах за участю представника профспілки у відповідності з Положенням про систему управління охороною праці.

5.3. Адміністрація має право:

5.3.1. В  установленому законом порядку працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, відсторонити від роботи без збереження заробітної плати.

5.3.2. Не допускати до роботи працівників Центру, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

5.4. Профспілковий комітет має право здійснювати громадський контроль та надавати пропозиції щодо додержання законодавства про охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов.

        5.5.Працівники зобов 'язуються:

        5.5.1. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці та протипожежної безпеки.

        5.5.2. Використовувати надані їм транспортні засоби, техніку та інше майно закладу лише у службових цілях.

Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

5.5.3. Проходити періодичний медичний огляд за затвердженим графіком, за ознайомленням про це під підпис.

        5.6. Працівники мають право:

        5.6.1.  Відмовитися від дорученої роботи, при виконанні якої утворюється ситуація небезпечна для життя та здоров'я, повідомивши про це безпосереднього керівника.

Розділ VI. Соціальний захист, пільги та гарантії

          6.1. Адміністрація зобов’язується:

6.1.1. Перераховувати своєчасно та в повному обсязі єдиний внесок на загальнообов'язкове державне страхування.

6.1.2. Забезпечити, за наявності фінансування, виконання комплексного плану поліпшення умов праці та санітарно-оздоровчих заходів, які передбачають безпеку здоров`ю працівників у процесі роботи.

6.1.3. При наявності економії фонду оплати праці надавати працівникам Центру матеріальну допомогу, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

6.1.4. Надавати денним працівникам, що працюють не за поточним графіком, вільний час для проходження медичних оглядів без проведення яких-небудь відрахувань із заробітної плати.

6.1.5. Здійснювати подання щодо нагородження працівників Центру Почесними грамотами та відзнаками з метою відзначення працівників за сумлінну працю, високий професіоналізм, з нагоди свят, ювілеїв відповідно до Положення про нагородження   (додаток до колективного договору 10).

6.1.6. Установити загальний порядок щодо умов оплати праці та матеріальне стимулювання працівників Центру (Додаток № 4).

6.1.7. Звільняти від основної роботи членів профкому Центру, які входять до складу виборних профорганів, із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів і профспілкового навчання.

          6.2. Профком зобов'язується:

6.2.1. Ознайомлювати членів трудового колективу з новими нормативними актами з питань соціального страхування та пенсійного забезпечення, надавати консультативну й методичну допомогу з питань соціального захисту.

6.2.2. Контролювати дотримання законодавства та зобов'язань Колективного договору з питань соціально-побутового забезпечення працівників.

6.2.3. За рахунок коштів профкому надавати матеріальну допомогу членам профспілкової організації з багатодітних сімей, працівникам, які перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні, при необхідності проведення операції; у разі смерті працівника та близьких родичів.

6.2.4. Приймати участь в організації масових заходів, присвячених державним та професійним святам.

6.2.5. Забезпечувати організацію спортивно-оздоровчих заходів, туристичних поїздок.

6.2.6. З метою відзначення працівників за активну профспілкову позицію та з нагоди свят, ювілеїв використовувати преміювання як засіб заохочення.

Розділ VII. Молодіжна політика

7.1. Адміністрація зобов’язується:

7.1.1. Згідно ст. 44 Закону України “Про профспілки, їх права та гарантії діяльності” під час формування проекту кошторису планувати виділення коштів для проведення культурно-освітньої, фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи в розмірі не менш як 0,3% від фонду оплати праці.

7.1.2. Виділяти, в межах кошторису, кошти для проведення культурно-освітньої, фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи серед працівників Центру і членів їх сімей, для участі у галузевих спартакіадах та конкурсах.

7.1.3. Забезпечувати резервування робочих місць для працівників Центру, які повертаються з відпустки по догляду за дитиною.

7.1.4. Вживати всі необхідні заходи щодо забезпечення надання пільг молодим спеціалістам згідно з чинним законодавством.

7.2. Профспілковий комітет:

clip_image001.gif7.2.1. Гарантує ефективне використання наданих в його розпорядження майна для організації в рамках виділених фінансових коштів на проведення культурно-освітньої, фізкультурно-оздоровчої роботи серед працівників Центру і членів їх сімей у відповідності з планом роботи профспілкового комітету.

7.3. Профспілковий комітет зобов’язується:

7.3.1. Організовувати проведення культурно-масових, фізкультурних і оздоровчих заходів для членів профспілкової організації Центру та членів їх сімей.

7.3.2. Проводити вшанування ветеранів, кращих працівників в дні державних свят, організовувати масові заходи.

7.3.3. Контролювати надання молодим спеціалістам пільг, встановлених трудовим законодавством, даним колективним договором та іншими нормативними актами.

7.3.4. Надавати інформаційно-правову допомогу молодим фахівцям.

7.4. Адміністрація Центру разом з профспілковим комітетом зобов’язуються:

7.4.1. Створювати належні умови для адаптації молоді у трудовому колективі, підвищення кваліфікації та професійної майстерності.

7.4.2. Проводити конкурси професійної майстерності молодих працівників, заохочувати найкращих спеціалістів, закріпляти за молодими спеціалістами наставників.

7.4.3. Проводити з молоддю роботу щодо дотримання норм охорони праці, пропагувати здоровий спосіб життя.

         7.4.4. Задовольняти культурно-освітні та оздоровчі потреби молодих спеціалістів.

           

Розділ VIII. Гарантії діяльності профспілкового комітету

          Трудовий колектив доручає виборному профспілковому комітету представляти свої інтереси у взаємовідносинах з адміністрацією Центру, органами державної влади та місцевого самоврядування, на звернення за захистом своїх прав до судових органів.

8.1.Адміністрація зобов'язується:

8.1.1. Визнавати профспілковий комітет єдиним представником інтересів трудового колективу і погоджувати з ним свої дії, накази та інші локальні нормативні акти з питань, що є предметом цього договору (ст. 19 закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).

8.1.2. Для здійснення статутної діяльності безкоштовно надавати профспілковому комітету Центру приміщення, обладнання, транспортні засоби та засоби зв’язку.

8.1.3. Надавати членам профспілкового комітету, не звільнених від основної роботи, до 2 годин робочого часу на тиждень для виконання ними громадської роботи.

          8.1.4. Утримувати згідно письмової заяви членів профспілки через бухгалтерію безготівкові профспілкові внески і перераховувати утримані суми протягом 3-х днів на рахунок профспілки.

8.1.5. Надавати профспілковому комітету інформацію, фінансові документи щодо правильності і повноти надходження внесків, а також, в разі необхідності, надавати списки працівників, з яких утримуються профспілкові внески.

8.1.6. Надавати профспілковому комітету необхідну інформацію для ведення колективних переговорів, укладання колективного договору та здійснення контролю за його виконанням (ст. 10 Закону України «Про колективні договори та угоди»).

8.1.7. Забезпечити профспілковій організації можливість розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території Центру в доступних для працівників місцях та на сайті Центру.

8.1.8. Забезпечувати членам виборних профспілкових органів закладу та представникам профспілкових органів вищого рівня можливість безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи, ознайомлення з документами, що стосується трудових прав та інтересів працівників і виконання цього колдоговору.

8.1.9. Розглядати протягом 7 днів вимоги і подання профспілкового комітету щодо усунення порушень законодавства про працю та колективного договору, невідкладно вживати заходів до їх усунення.

8.1.10. На вимогу профспілкової сторони надавати, в разі необхідності, відповідні документи, інформацію та пояснення, що стосуються додержання законодавства про працю, умов праці, виконання колективного договору, соціально-економічних прав працівників та розвитку Центру.

8.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

8.2.1. Проводити роботу щодо захисту трудових, економічних і професійних прав та інтересів працюючих.

8.2.2. Сприяти дотримання працівниками трудової дисципліни та сумлінного виконання ними службових обов’язків.

8.2.3. Представляти законні інтереси працівників у Комісії з вирішення трудових спорів.

8.2.4. Вносити пропозиції адміністрації Центру щодо поліпшення умов праці з метою захисту інтересів усіх працюючих.

8.2.5. Здійснювати контроль за виконанням адміністрацією чинного трудового законодавства, Закону «Про охорону праці», Закону «Про відпустки», своєчасності обов’язкових та додаткових виплат, наданням працівникам пільг, передбачених законодавством та іншими нормативними актами.

Розділ IX. Відповідальність сторін. Вирішення спорів

 

          9.1. За порушення або невиконання положень Договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

9.2. При порушені колективного договору, Сторона права якої порушено, може направити відповідну інформацію до територіальних органів державної інспекції України з питань праці та правоохоронні органи для притягнення іншої сторони, у разі наявності складу правопорушення,   до відповідальності.

До дисциплінарної відповідальності Сторін працівники Центру можуть бути притягнуті лише на підставі перевірки фактів та письмових пояснень працівника.

9.3. Притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності не виключає притягнення винних осіб до цивільно-правової відповідальності.

9.4. Спори між Сторонами вирішуються відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Розділ Х. Кінцеві положення

10.1. Строк чинності цього колективного договору – з дня його підписання представниками Сторін на три роки.

10.2. Жодна із Сторін, що підписала колективний договір, не може протягом встановленого терміну його дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань, порушити узгоджені положення і норми.

10.3. Даний колективний договір зберігає чинність у випадку зміни складу, структури і найменування закладу, а у випадку реорганізації – колективний договір може бути переглянутий за згодою сторін.

10.4. Положення цього Колективного договору діють до укладення нового або перегляду цього Колективного договору Сторонами.

10.5. Зміни та доповнення до колективного договору протягом строку його дії вносяться за взаємною згодою сторін, згідно чинного законодавства України.

10.6. Контроль за виконанням цього договору здійснюється обома сторонами.

10.7. Звітування про виконання положень колективного договору проводиться один раз на рік на щорічній конференції трудового колективу.

 

 

Додаток № 1

до колективного договору

від «____»____ 2016р.

ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників КЗ «ОТЦЕМД та МК», робота яких виконується при умовах підвищеного ризику для здоров’я або з підвищеним нервово- емоційним та інтелектуальним навантаженням, за роботу на комп`ютері, що дає право на щорічну додаткову відпустку

                                               

п/п

Відділення

Професії та посади

Додаткова оплачувана відпустка в календарних днях

1.

Станції, підстанції, пункти, відділ виїзної консультативної медичної допомоги, аптечне відділення, навчально-тренувальний відділ

Лікар (в тому числі лікар – завідувач станції, підстанції, відділу), персонал - медичний середній та молодший;

фармацевт;

дезінфектор;

7

7

4

2.

Спеціалізована психіатрична виїзна бригада

Всі співробітники

25

3.

Центральна оперативна диспетчерська

Лікар (в тому числі старший лікар), персонал – медичний середній;

реєстратор медичний

7

4

4.

Відділ автоматизованих систем управління та зв’язку

Працівники (з урахуванням роботи на комп’ютері);

Інженер-програміст;

Інженер-електрозв`зку

4

7

7

5.

Апарат управління

Головний лікар, заступники головного лікаря, головна медична сестра, головний механік

7

6.

Адміністративно – організаційне управління:

- канцелярія;

- відділ кадрів;

- відділ правового забезпечення;

- бухгалтерія;

- планово-економічний відділ.

Всі працівники (з урахуванням роботи на комп’ютері)

4

7

7

7

7

7.

Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики

Лікар (в тому числі завідувач відділу), медичний середній персонал;

Реєстратор медичний

7

4

8.

Господарсько – технічне управління

Електрогазозварник

Слюсар з обслуговування теплових мереж

Слюсар – сантехнік

Оператор котельної

Електромонтер з обслуговування

електроустаткування

Машиніст компресорних установок

Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця)

Сестра-господиня

Інженерно-технічний склад

Завідувач центрального складу

Агент з постачання

7

4

4

4

4

            

7

4

4

4

7

4

9.

Автомобільно-експлуатаційний відділ

Начальник гаражу

Завідувач складу

Диспетчер автомобільного транспорту, черговий механік

Слюсар з ремонту автомобілів

Токар, вулканізаторник

Водії автотранспортних засобів

7

7

4

4

4

7

Адміністрація

 

Головний лікар _________ЮВ.Бовкун

"____"______________ 2016 року

МП

Профспілковий комітет

 

Голова профкому__________Л.В.Штихар

"____"______________ 2016 року

МП

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до колективного договору

від «____»____ 2016р.

ПЕРЕЛІК

посад працівників Центру, яким встановлено ненормований робочий день, що дає право на щорічну додаткову відпустку та доплату у розмірі 25% тарифної ставки за відпрацьований час

         

з/п

Відділення

Професії та посади

Додаткова оплачувана відпустка в календарних днях

1

2

3

4

1.

Автомобільно-експлуатаційний відділ

Водії автотранспортних засобів (щоденна робота):

легкового автомобіля «Ланос»,

бортового автомобіля УАЗ-3303, вантажного автомобіля ГАЗ-САЗ

7

Адміністрація

 

Головний лікар _________ЮВ.Бовкун

"____"______________ 2016 року

МП

Профспілковий комітет

 

Голова профкому__________Л.В.Штихар

"____"______________ 2016 року

МП

                                      

                                

                                                                           Додаток № 3

до колективного договору

                                                                                               від «____»____ 2016р.

Методичні рекомендації щодо використання обліку робочого часу
працівників які працюють за змінним графіком роботи

 1. Запровадити режим підсумованого обліку робочого часу працівників які працюють за змінним графіком роботи з річним обліковим періодом.
 2. Визначати норму тривалості робочого часу за обліковий період за календарем п'ятиденного та шестиденного робочого тижня (лист Міністерства . праці та соціальної політики України «Прсг розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 рік» від 2О липня 2015 року № 10846/0/14-15/13). При неповному робочому місяці з норми тривалості робочого часу вираховується час (у перерахуванні на робочі години) відпусток, неявок з тимчасової непрацездатності та інших неявок з дозволу адміністрації.
 3. Затвердити форму розрахунку різниці між фактично відпрацьованим часом і нормативним (форма додається).
 4. При підсумованому обліку робочого часу графіки роботи (змінності) мають розроблятися таким чином, щоб тривалість перерви в роботі між змінами була не меншою подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (включаючи перерву на обід) (згідно частини першої ст. 59 КЗпП), тривалість щотижневого безперервного відпочинку повинна бути не меншою за 42 години (згідно ст. 70 КЗпП).
 5. Призначення працівника на роботу протягом двох змін підряд забороняється (згідно частини другої ст. 59 КЗпП).

и 6. Робота понад норму робочого часу, передбаченого графіком в окремі місяці облікового періоду за основною ставкою, при збереженні фонду (норми) робочого часу за обліковий період (рік), не є надурочною роботою - оплаті не підлягає за підсумками року (приклад таблиця 1).

 1. У разі підсумованого обліку робочого часу робота у святкові та неробочі дні (згідно ст. 73 КЗпП) за графіком включається в норму робочого часу за обліковий період, установлену на підприємстві.
 2. До підсумового обліку робочого часу включається фактично відпрацьована місячна норма робочого часу за основною ставкою працівника, а також додатково враховується до 0,25 (0,5) ставки при наявності сумісництва, розчергування та замісництва окремо.

Тривалість роботи працівника за сумісництвом (розчергуванням, замісництвом) не може перевищувати чотирьох годин на день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом (розчергуванням, замісництвом) протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу, у відповідності до постанови КМУ від 03.04.93 р. №245 та Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінфіну України від 28.06.93 р. №43.

Приклад порівняльного розрахунку відпрацьовування годин при
підсумованому обліку робочого часу

Порівняльний розрахунок відпрацьовування годин працівниками на І квартал
2016 року за календарем п'ятиденного (шестиденного) робочого тижня й за

графіками змінності
(при 24-годинній тривалості зміни)

Січень

Лютий

Березень

І квартал

Працівники

Кількість календарних днів

31

І

29

31

91

Норма тривалості робочого часу за календарем шестиденного робочого тижня, год.

146,3

161,7

169,4

477,4 І

Час роботи безперервно, год.

744 (24 • 31)І696 (24 • 29) 744 (24 • 31)

2184

Фонд робочого часу за графіками змінності,

год.

Працівники:

       

і

Фельдшер 1

146,3

161,7

169,4

477,4

Фельдшер 2

146,3

161,7

169,4

477,4

І

Фельдшер 3

1-46,3 _

1-61,7

169,4

477,4

Фельдшер 4

159,1

161,7

156,6

477,4

Фельдшер (роз чергування до 0,25 ставки)

36,5*4=146

49,2

79,2

і

274,4

Усього

744

696

744

2184

 

Форма (з умовним прикладом заповнення після закінчення кварталу) розрахунку різниці між фактично відпрацьованим часом працівників і

нормативним при підсумованому обліку робочого часу щомісячно (з наростаючим підсумком) з урахуванням річної норми робочого часу.

Прізвище ініціали праців ника час роботи в облік овому періоді

Річна норма робо чих годин

Години неявок за календарем п’ятиденного (шестиденного) робочого тижня

Норма годин без неявок

Факти чно відпрац ьовано годин

Різниця (гр..12-11)

відпустки

     

Що

річні

З нав

чання

Соці

альні

Без збере

ження з\пл

Через хвор

обу

Неявки дозв

олені закон

ом (доно

рство)

Усього неявок

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Безь В.І (з 01.01по 31.12)

2003

136

   

8

   

144

1859

   

2

Лось С.І (з 01.01. по 31.12)

1932,7

       

16

8

24

1520

 

-388,7

Примітка: Різниця між нормою годин та фактично відпрацьованими годинами яка перевищує встановлену річну норму робочих годин за основною ставкою працівника є недопустимою, оплаті не підлягає.

Адміністрація

 

Головний лікар _________ЮВ.Бовкун

"____"______________ 2016 року

МП

Профспілковий комітет

 

Голова профкому__________Л.В.Штихар

"____"______________ 2016 року

МП

Додаток № 4

до колективного договору

від «____»____ 2016р.

ПОЛОЖЕННЯ

 про умови оплати праці та матеріальне стимулювання працівників комунального закладу «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради

 

Положення про умови оплати праці та матеріальне стимулювання працівників комунального закладу «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради (далі - Положення) розроблено відповідно до Кодексу законів про працю, Закону України «Про оплату праці» (із змінами) від 24 березня 1995 року №108/95-ВР, постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я», постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року № 199 «Деякі питання оплати праці медичних працівників системи екстреної медичної допомоги», колективного договору та інших законодавчих та нормативних документів з питань оплати праці, умов преміювання і надання матеріальної допомоги.

 1. Загальні положення

1.1. Дане Положення вводиться в дію з метою впорядкування системи оплати праці, заохочення до сумлінної праці, якісного виконання службових обов’язків, матеріального стимулювання та покращення результатів роботи працівників комунального закладу «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради (далі – КЗ «ОТЦЕМД та МК» ХОР, Центр, заклад).

1.2. Положення визначає порядок формування і використання фонду оплати праці, встановлення надбавок та доплат до посадових окладів, виплати матеріальної допомоги, а також умови та порядок визначення розміру премій працівникам закладу.

1.3. Визначення розміру доплат та надбавок до посадових окладів, а також преміювання працівників проводиться на підставі подання керівників структурних підрозділів. Конкретний розмір доплат, надбавок та інших виплат визначається керівником закладу, залежно від кваліфікації працівника, складності та обсягу виконуваних робіт за рахунок і в межах фонду заробітної плати.

1.4. Джерелом оплати праці і матеріального стимулювання працівників закладу є фонд оплати праці, затверджений рішенням обласної ради.

 

 

 1. Встановлення посадових окладів, підвищення

посадових окладів працівників Центру

2.1. Розміри посадових окладів (тарифних ставок) визначаються за тарифними розрядами Єдиної тарифної сітки, які встановлюються професіоналам, фахівцям залежно від наявної кваліфікаційної категорії, робітникам – кваліфікаційного розряду у межах діапазону, визначеного для цих посад (професій) Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників і відображаються у тарифікаційному списку у відповідності до вимог Наказу №308/519 .

2.2. Оплата праці здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених діючим законодавством. Заробітна плата працівників граничними розмірами не обмежується.

2.3. Зміни розмірів посадових окладів, підвищень, доплат та надбавок, що визначають заробітну плату працівника, проводяться з моменту (дня):

- призначення на посаду фахівця відповідної кваліфікації;

- присвоєння кваліфікаційної категорії, розряду, почесного звання, наукового ступеня;

- зміни розміру окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду.

Днем присвоєння (присудження) є:

- кваліфікаційної категорії – дата наказу про затвердження рішення атестаційної комісії;

- кваліфікаційного розряду – дата наказу по закладу;

- наукового ступеня – дата винесення Вищою атестаційною комісією рішення про видачу диплома;

- почесних звань – дата Указу Президента України.

2.4. Схеми тарифних розрядів посад керівних працівників Центру встановлено у відповідності до п. 8 Додатку №2 Наказу №308/519 за І групою з оплати праці, із розрахунку чисельності прикріпленого населення більше 1000,0 тис. чол.).

2.5. Заступникам головного лікаря Центру посадові оклади встановлено на рівні 5-15 відсотків нижче від посадового окладу керівника, головному бухгалтеру – на 10-30 відсотків.

2.6. Керівнику Центру та його заступникам з числа лікарів посадовий оклад підвищується за наявності кваліфікаційної категорії за спеціальністю «організація та управління охороною здоров’я», які мають вищу кваліфікаційну категорію – на 44,9 відсотка тарифної ставки працівника І тарифного розряду. Головній медичній сестрі Центру, яка має вищу кваліфікаційну категорію посадовий оклад підвищується – на 28,3 відсотка тарифної ставки працівника І тарифного розряду.

2.7. Керівникам структурних підрозділів, з числа лікарів посадові оклади встановлюються, виходячи з тарифних розрядів лікарів відповідних спеціальностей та кваліфікаційних категорій (за умови, що спеціальність, за якою їм присвоєна кваліфікаційна категорія, відповідає профілю підрозділу, який вони очолюють).

2.8. Виплата заробітної плати з урахуванням підвищення посадового окладу за наявності кваліфікаційної категорії проводиться працівникам протягом п’яти років з дня затвердження наказом органу (закладу) охорони здоров’я рішення атестаційної комісії про її присвоєння (підтвердження).

2.9. Завідувачам відділень екстреної (швидкої) медичної допомоги посадові оклади встановлюються, виходячи з тарифних розрядів лікарів за спеціальністю «лікар з медицини невідкладних станів» та кваліфікаційних категорій з урахуванням підвищення на 10-25 відсотків у залежності від обсягу роботи:

- на 10%, якщо у штатному розписі є 2-5 бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги (40-120 посад персоналу);

- на 20%, якщо у штатному розписі є 6-12 бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (120-240 посад персоналу);

- на 25%, якщо у штатному розписі є понад 12 бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги (понад 240 посад персоналу).

2.10.Старшим фельдшерам (сестрам медичним) посадові оклади визначаються, виходячи з тарифних розрядів посад фахівців відповідної кваліфікації, з урахуванням підвищення на 10 відсотків.

2.11. Водіям санітарних автомобілів за керування санітарним транспортом, місячні тарифні ставки підвищуються - на 20 відсотків.

2.12. Посадові оклади лікарів, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою, молодших медичних сестер, водіїв автомобілів спеціалізованої бригади з надання медичної допомоги та перевезенню психічно хворих станції (відділення) швидкої медичної допомоги підвищуються на 25 відсотків, у зв’язку зі шкідливими та важкими умовами праці.

 1. Встановлення надбавок та доплат до посадових окладів

3.1. Надбавки та доплати до посадових окладів працівникам Центру встановлюються в межах кошторисних призначень на оплату праці.

3.2. Працівникам закладу встановлюються наступні надбавки за:

- вислугу років;

- тривалість безперервної роботи;

- особливий характер праці;

- особливі умови праці;

- класність;

- високі досягнення у   праці;  

- виконання особливо важливої роботи;

- складність, напруженість у роботі;

- надбавки за почесні звання.

    

3.2.1.Надбавка за вислугу років

       Надбавка за вислугу років установлюється медичним та фармацевтичним працівникам відповідно до вимог Постанови №1418, залежно від стажу роботи в такому розмірі:

 • понад 3 роки – 10%;
 • понад 10 років – 20%;
 • понад 20 років – 30%.

     Надбавка за вислугу років виплачується керівнику закладу та його заступникам з числа лікарів, керівникам структурних підрозділів з числа лікарів, головній медичній сестрі (головному фельдшеру), лікарям усіх спеціальностей, професіоналам з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності, фахівцям з базовою вищою та неповною вищою медичною та фармацевтичною освітою усіх спеціальностей.

     3.2.2. Надбавка за тривалість безперервної роботи

     Надбавка за тривалість безперервної роботи виплачується у відсотках до посадових окладів працівників Центру, а саме: старшим лікарям, лікарям та фахівцям з неповною вищою медичною освітою виїзних бригад, водіям та молодшим медичним сестрам виїзних бригад, в залежності від стажу безперервної роботи:

 • від 3 до 5 років - 20 %,
 • від 5 до 7 років - 40 %,
 • понад 7 років 60 %.

       За лікарями виїзних бригад станцій (відділень) екстреної (швидкої) медичної допомоги, центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які перейшли на посади головних лікарів, їх заступників з числа лікарів та керівників структурних підрозділів центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і станцій екстреної (швидкої) медичної допомоги, а також за працівниками з числа фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, які перейшли на посади головного (старшого) фельдшера, фельдшера (медичної сестри) з інформування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги, зберігається надбавка за тривалість безперервної роботи у розмірах, що відповідають стажу роботи у бригадах екстреної (швидкої) медичної допомоги.

     Надбавка за тривалість безперервної роботи нараховуються кожного місяця за основною посадою, при роботі за сумісництвом.

     Обчислення стажу безперервної роботи, що дає право на отримання надбавки за тривалість безперервної роботи здійснюється на підставі відомостей, що внесені до трудової книжки або іншого документу, відповідно до законодавства підтверджують наявність зазначеного стажу та у відповідності до вимог Наказу №308/519.

 

     3.2.3 Надбавки за особливий характер праці та особливі умови праці

   Медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги, у відповідності до постанови КМУ №199 виплачується надбавка за особливий характер праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями) та надбавка за особливі умови праці у розмірі до 20 відсотків посадового окладу (з підвищеннями).

       Конкретний розмір виплати надбавок за особливий характер праці та особливі умови праці установлюється керівником закладу за інформацією керівників структурних підрозділів за поточний місяць.

     Зазначені надбавки виплачуються медичним працівникам щомісяця за фактично відпрацьований час за основним місцем роботи, а також тим, що працюють за сумісництвом, у межах фонду заробітної плати затвердженого у кошторису установи на поточний рік.

     Критеріями для визначення розміру вище зазначених надбавок медичним працівникам Центру є:

 • кількість виконаних викликів;
 • дотримання встановленого нормативу прибуття на місце виклику;
 • якість надання екстреної медичної допомоги;
 • своєчасність та якість оформлення первинної медичної документації;
 • дотримання медичними працівниками Центру етики та деонтології;
 • дефектура у виконанні посадових обов’язків;
 • наявність скарг та дисциплінарних стягнень.
  • Надбавка за класність

       Водіям автотранспортних засобів установлюється щомісячна надбавка за класність у відсотках до тарифної ставки в наступних розмірах:- водіям II класу - 10 %,- водіям I класу - 25 %.

       Надбавка за класність нараховується за фактично відпрацьований водієм час.

3.2.5 Надбавки за високі досягнення у   праці,   виконання особливо важливої роботи, складність, напруженість у роботі       Працівникам Центру можуть установлюватись надбавки в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):     - за високі досягнення у праці;     - за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);     - за складність, напруженість у роботі.       Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 % посадового окладу.     Працівникам закладу зазначені надбавки установлюються керівником закладу, а керівнику Центру – органом вищого рівня, у межах фонду оплати праці.     У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи або порушення трудової дисципліни, керівником Центру зазначені надбавки зменшуються або скасовуються, на підставі рапортів (подання) керівників структурних підрозділів.

3.2.6 Надбавки за почесні звання встановлювати працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням: «заслужений» - 20% посадового окладу, «народний» - 40% посадового окладу.

   

     3.3. Працівникам закладу встановлюються наступні доплати за:

 • суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;
 • розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;
 • за роботу в нічний час;
 • за науковий ступень;
 • використання у роботі дезінфікуючих засобів;
 • інші доплати.

     3.3.1 Доплати за суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника     Працівникам Центру, які виконують у тому ж закладі поряд зі своєю основною роботою додаткову роботу за іншою посадою або обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата в розмірі до 50% посадового окладу за основною посадою.Конкретний розмір цих доплат установлюється керівником Центру залежно від кваліфікації працівника, складності та обсягу виконуваних робіт.          3.3.2 Доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт.     Доплата за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт проводиться у розмірі до 50 % посадового окладу працівника. Зазначена доплата встановлюється працівникам за умови виконання ними роботи меншою чисельністю працівників, ніж за встановленими нормами (нормативами).        3.3.3 Доплати за роботу в нічний час     Працівникам, які залучаються до роботи в нічний час, здійснюється доплата в розмірі 35% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час. Нічним уважається час з 22 години вечора до 6 години ранку.     Працівникам, зайнятим наданням екстреної, швидкої та невідкладної медичної допомоги (у тому числі водіям санітарних автомобілів швидкої медичної допомоги) провадиться доплата в розмірі 50% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час. (Перелік посад, яким встановлюється зазначена доплата додається).      3.3.4 Доплати за науковий ступінь       Працівникам установлюються доплати за науковий ступінь доктора наук у граничному розмірі 25%, кандидата наук у граничному розмірі 15% посадового окладу. Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем (медична) збігається з наявним науковим ступенем. Відповідність наукового ступеню профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником закладу. За наявності у працівника двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Доплата за науковий ступінь проводиться як за основною роботою, так і за сумісництвом у залежності від обсягу фактично виконаної роботи.        3.3.5 Інші доплати        Керівникові закладу та його заступникам – лікарям дозволяється вести в закладі, у штаті якого вони є, роботу за спеціальністю у межах робочого часу за основною посадою з виплатою їм до 25% посадового окладу лікаря відповідної спеціальності.       Працівникам (у т.ч. молодшим медичним сестрам), які використовують   у роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, установлюється доплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу (тарифної ставки).       Керівник Центру за погодженням з профспілковим комітетом може установлювати ненормований робочий день для водіїв легкових та санітарних автомобілів, автомобілів швидкої медичної допомоги з доплатою 25% тарифної ставки за відпрацьований час. Водіям автомобілів з ненормованим робочим днем доплата за роботу в нічний час проводиться на загальних підставах. 4. Надання матеріальної допомоги працівникам закладу          4.1. Медичним та фармацевтичним працівникам Центру виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання щорічної відпустки, у відповідності до вимог постанови КМУ №524.          4.2. Медичним працівникам Центру, на підставі рішення керівника закладу виплачується матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі одного посадового окладу на рік, а керівнику закладу - на підставі рішення керівника органу вищого рівня у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисі установи на поточний рік.          4.3. Керівник закладу має право надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання, у межах фонду заробітної плати.           4.4. У разі виплати компенсації за невикористану відпустку допомога на оздоровлення не виплачується. 5. Преміювання працівників закладу

5.1. Виплата премії працівникам Центру проводиться за результатами праці за поточний місяць. Виплата здійснюється в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом доходів та видатків і економії фонду оплати праці.

          5.2. Для визначення розміру щомісячної премії враховуються такі показники:

          - досягнення високих показників у праці, сумлінне виконання посадових обов’язків і своєчасне виконання особливо важливої роботи;

          - ефективність, ініціативність та інноваційний підхід у роботі та виконанні завдань, визначених Статутом КЗ «ОТЦЕМД та МК» ХОР;

          - своєчасне та якісне виконання доручень керівництва;

          - виконання термінових доручень керівництва;

- підвищення професійної кваліфікації;

- дотримання трудової дисципліни;

          - інше.

5.3. Розмір премії кожного працівника  визначається в залежності  від виконання показників, зазначених в п. 5.2, його особистого вкладу в загальні результати діяльності Центру, граничними розмірами не обмежується.

          5.4. Списки працівників на преміювання подаються керівником структурного підрозділу на розгляд головному лікарю Центру. Право збільшення або зменшення розміру премії надається головному лікарю КЗ ОТЦЕМД та МК в односторонньому порядку без узгодження з профспілковим комітетом.

5.5. Невиконання або не якісне виконання визначених показників тягне за собою позбавлення премії.

Підставою для позбавлення (зниження) премії також є:

- прогул (у тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;

- притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності чи застосування до нього заходів громадського впливу;

- неналежне утримання робочого місця, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, нормативних документів з охорони праці, техніці безпеки та пожежній безпеці;

- нераціональне використання енергоносіїв, витратних матеріалів тощо.

Повне або часткове позбавлення премії проводиться за той розрахунковий період, в якому мало місце упущення в роботі чи здійснення проступку.

5.6. Премія нараховується за фактично відпрацьований час без врахування днів відпустки, тимчасової непрацездатності, звільнення працівника.

5.7. Працівникам, які звільнилися з роботи в місяці, за який провадиться преміювання, премія не виплачується, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом  здоров’я або згідно з п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України чи перейшли в порядку переведення на іншу роботу.

5.8. Підставою для  виплати премій  є наказ головного лікаря Центру.

5.9. Преміювання керівника закладу здійснюється за рішенням органу вищого рівня.

5.10. Преміювання працівників не допускається у випадку дисциплінарного стягнення протягом його дії.

 1. Заключні  положення

         6.1. Дане Положення може бути змінено або доповнено у відповідності до вимог чинного законодавства України у разі:

- змін в законодавстві України щодо оплати праці, які дозволяють більш ефективно вирішувати питання стимулювання працівників;

- змін умов колективного договору щодо соціально-економічних гарантій.

6.2. Зміни та доповнення набирають чинності з дня внесення змін та доповнень до Колективного договору.

6.3. Спори з питань преміювання розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Адміністрація

 

Головний лікар _________ЮВ.Бовкун

"____"______________ 2016 року

МП

Профспілковий комітет

 

Голова профкому__________Л.В.Штихар

"____"______________ 2016 року

МП

                                                

                                                                         Додаток № 5

                                                                                                до колективного договору

від «____»____ 2016р.

ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників КЗ «ОТЦЕМД та МК», робота на яких дає право на підвищення посадових окладів на 25% у зв’язку із шкідливими

та важкими умовами праці

 

 1. Лікар-психіатр спеціалізованої виїзної бригади.
 2. Фельдшер з медицини невідкладних станів спеціалізованої психіатричної виїзної бригади.
 3. Молодша медична сестра (санітарка) спеціалізованої психіатричної виїзної бригади.
 4. Водій автотранспортних засобів спеціалізованої психіатричної бригади.

Адміністрація

 

Головний лікар _________ЮВ.Бовкун

"____"______________ 2016 року

МП

Профспілковий комітет

 

Голова профкому__________Л.В.Штихар

"____"______________ 2016 року

МП

                                                                         

Додаток № 6

до колективного договору

                                                                                       від «____»____ 2016р.

ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників КЗ «ОТЦЕМД та МК», робота на яких дає право на встановлення доплати в розмірі 10% посадового окладу за використання

у роботі дезінфікуючих засобів

 

 

 1. Фельдшер з медицини невідкладних станів виїзної бригади.
 2. Фельдшер з медицини невідкладних станів спеціалізованої психіатричної виїзної бригади.
 3. Сестра медична (виїзної бригади).
 4. Молодша медична сестра (санітарка) виїзної бригади.
 5. Молодша медична сестра (санітарка) спеціалізованої психіатричної виїзної бригади.
 6. Молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця).

Адміністрація

 

Головний лікар _________ЮВ.Бовкун

"____"______________ 2016 року

МП

Профспілковий комітет

 

Голова профкому__________Л.В.Штихар

"____"______________ 2016 року

МП

                                                                          Додаток № 7

до колективного договору

                                                                                          від «____»____ 2016р.

ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників КЗ «ОТЦЕМД та МК», робота на яких у нічний час дає право на встановлення доплати в розмірі 35% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину

роботи в нічний час

 

 

 1. Сторож (охоронець) господарсько-технічного управління.
 2. Черговий механік автомобільно-експлуатаційного відділу.
 3. Інженер-програміст відділу автоматизованих систем управління та зв’язку.
 4. Реєстратор медичний центральної оперативної диспетчерської.
 5. Водій автотранспортних засобів автомобільно-експлуатаційного відділу.

Адміністрація

 

Головний лікар _________ЮВ.Бовкун

"____"______________ 2016 року

МП

Профспілковий комітет

 

Голова профкому__________Л.В.Штихар

"____"______________ 2016 року

МП

                                                                          Додаток № 8

до колективного договору

                                                                                        від «____»____ 2016р.

ПЕРЕЛІК

професій і посад працівників КЗ «ОТЦЕМД та МК», робота на яких у нічний час дає право на встановлення доплати в розмірі 50% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час

 

 1. Старший лікар з медицини невідкладних станів центральної оперативної диспетчерської.
 2. Лікар з медицини невідкладних станів виїзної бригади.
 3. Лікар-психіатр спеціалізованої виїзної бригади.
 4. Лікар-інтерн виїзної бригади.
 5. Фельдшер з медицини невідкладних станів диспетчер приймання викликів і передачі їх виїзним бригадам центральної оперативної диспетчерської .
 6. Фельдшер з медицини невідкладних станів диспетчер приймання викликів і передачі їх виїзним бригадам центральної оперативної диспетчерської відділу виїзної консультативної допомоги, екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
 7. Фельдшер з медицини невідкладних станів виїзної бригади.
 8. Фельдшер з медицини невідкладних станів спеціалізованої психіатричної виїзної бригади.
 9. Сестра медична виїзної бригади.
 10. Молодша медична сестра (санітарка) виїзної бригади.
 11. Молодша медична сестра (санітарка) спеціалізованої психіатричної виїзної бригади.
 12. Водій санітарних автомобілів швидкої, екстреної медичної допомоги автомобільно-експлуатаційного відділу.

Адміністрація

 

Головний лікар _________ЮВ.Бовкун

"____"______________ 2016 року

МП

Профспілковий комітет

 

Голова профкому__________Л.В.Штихар

"____"______________ 2016 року

МП

                                                                              

 

                             

Додаток № 9

до колективного договору

                                                                                       від «____»____ 2016р.

ПЛАН

Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, створення безпечних і нешкідливих умов

праці працівників Центру

на 2016 рік

 

Заходи

Дата виконання

Відповідальні

Відмітка про виконання

1.     1

Підготувати технічну документацію та організувати роботи по отриманню дозволів Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки.

До

1.10. 2016 р.

Газимова І.І.

 

2.     2

Згідно чинного законодавства провести атестацію робочих місць .

До 1.10.2016р.

Газимова І.І.

 

3.     3

Організувати навчання з охорони праці всіх категорій працівників, для яких навчання є обов’язковим.

 

Газимова І.І.

 

4.     4

Придбати в достатній кількості друковану продукцію та наглядну агітацію (плакати, таблички, знаки з охорони праці, безпеки руху та пожежної безпеки).

Протягом

року

Газимова І.І.

 

5.     5

Працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці видавати безкоштовно за встановленими нормами спецодяг, спецвзуття й інші засоби інди­відуального захисту, а також мийні та знезаражувальні засоби (за наявності достатнього фінансування).

Протягом

року

Макаров Ю.М.

 

6.     6

Провести обов'язкове держав-не соціаль­не страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань відповідно до законодавства України, та

медпрацівників від зараження ВІЛ-інфекцією;

-медичного персоналу виїздних бригад та

- водіїв від нещасних випадків на виробництві.

Також страхуванню підлягає весь автомобільний транспорт.

Протягом

року

Гантух О.А.

Штихар Л.В.

Штихар Л.В.

Марченко В.В.

Марченко В.В.

 

7.     7

Оформити підписку на періодичні видання з охорони праці та пожежної безпеки

Протягом

року

Гриценко В.П.

 

8.     8

Проводити капітальний і поточний ремонт санітарно-побутових та інших службових приміщень за наявності фінансування.

Протягом

року

Макаров Ю.М.

 

9.     9

Покращувати побутові умови праці та відпочинку працівників Центру.

Протягом

року

Макаров Ю.М.

 

Адміністрація

 

Головний лікар _________ЮВ.Бовкун

"____"______________ 2016 року

МП

Профспілковий комітет

 

Голова профкому__________Л.В.Штихар

"____"______________ 2016 року

МП

                                                 

                        

Додаток № 10

до колективного договору

                                                                                        від «____»____ 2016р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про нагородження працівників Центру

Почесними грамотами та відзнаками вищих органів

 

З метою визначення окремих працівників за сумлінну працю, високий професіоналізм з нагоди свят, ювілеїв установлюються загальні правила подання до нагородження і вручення Почесних грамот департаменти охорони здоров’я, голови обласної державної адміністрації, обласної ради народних депутатів, профспілки медичних працівників, тощо.

Почесними грамотами нагороджуються окремі працівники центру з нагоди:

 • Міжнародного жіночого дня 8 Березня,
 • Дня медичної сестри,
 • Дня медичного працівника,
 • Працівники, які досягли ювілейного або пенсійного віку,
 • Інших визначних подій.

                               Порядок нагородження

 1. Головним визначальним критерієм у виборі кандидатури нагородження працівників центру Почесними грамотами голови обласної державної адміністрації, обласної ради, Департаменту охорони здоров'я мають бути наявність достатніх показників, вагомих заслуг, високих здобутків у професійній та громадської діяльності.
 2. Кандидатури працівників гідних нагородження обираються, затверджуються у порядку, передбаченому у пунктах 1.1 та 5 даного Положення.
 3. Подання про нагородження подається одночасно з характеристикою зазначенням заслуг та не пізніше ніж за 20 днів до дати нагородження.
 4. На підставі подання керівників структурних підрозділів, головний лікар подає лист-клопотання у вищі органи разом із характеристикою на відзначеного працівника.
 5. На підставі наказу або розпорядження вищого органу відділ кадрів готує наказ по Центру, робить відповідні записи до трудових книжок працівників із зазначенням нагоди нагородження, дати і номеру та назви вищої установи.
 6. Відділ кадрів повідомляє працівників де і коли відбуватиметься нагородження.

Приймаємо до уваги, що ювілей, пенсійний вік чи тривалий термін роботи у закладі не є достатньою підставою для нагородження.

Адміністрація

 

Головний лікар _________ЮВ.Бовкун

"____"______________ 2016 року

МП

Профспілковий комітет

 

Голова профкому__________Л.В.Штихар

"____"______________ 2016 року

МП

Додаток № 11

до колективного договору

від «____»____ 2016р.

ПОРЯДОК

оформлення роботи, умов та оплати праці

простою не з вини працівника

 1. З метою забезпечення безперервного функціонування Центру у разі несправності автотранспортного засобу, керівники підрозділів повинні попередити керівництво центру та працівників підрозділу про початок простою.
 2. На час довготривалого ремонту автотранспортних засобів організувати вихід на роботу працівників згідно затвердженого графіку роботи, а саме: водії, у разі самостійного ремонту автомобілю - щоденно з восьмигодинним робочим днем; фельдшера виїзної бригади у дні чергувань - на восьмигодинний робочий день.
 3. Не виконання керівником підрозділу цих обов’язків є дисциплінарним проступком, за вчинення якого він може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.
 4. Оплата праці співробітників Центру за дні простою не з вини працівника, здійснюється у відповідності до частини першої ст.113 КЗпП України згідно до табелів обліку робочого часу у розмірі не нижче двох третин тарифної ставки встановленого їм розряду.
 5. Оплата праці працівника, який через простій самовільно не вийшов на роботу чи іде з роботи, не здійснюється
 6. Час простою з вини працівника не оплачується.

Адміністрація

 

Головний лікар _________ЮВ.Бовкун

"____"______________ 2016 року

МП

Профспілковий комітет

 

Голова профкому__________Л.В.Штихар

"____"______________ 2016 року

МП