ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    Постановою засідання

                                                                                         профкому первинної

                                                                                          профспілкової організації

                                                                                         КЗ «ОТЦЕМД та МК» ХОР

                                                                                    від 05.07.2018р. № 7

 

 

Функції та завдання профгрупорга в профгрупі

первинної профспілкової організації Центру

 

(Витяг з Положення про первинну профспілкову організацію

Професійної спілки працівників охорони здоров'я України)

         1.Профспілкова група Первинної профорганізації:

            1.1.Профгрупа є організаційною ланкою Первинної профорганізації і створюється за виробничим принципом на підставі рішення зборів Первинної профорганізації.

            1.2.Вищим органом профгрупи є збори профгрупи.

            1.3.Для ведення поточної роботи в профгрупі обирається профгрупорг.

            1.4.Профгрупорг підзвітний зборам профгрупи та профкомітету Центру.

            2.Профгрупорг Профспілкової групи (далі профгрупи):

            2.1.Представляє та захищає трудові, соціально-економічні інтереси членів профгрупи.

            2.2.Залучає членів профгрупи до участі в колдоговірній кампанії, організовує обговорення проекту колективного договору в підрозділі, здійснює збір пропозицій до проекту колективного договору та забезпечує контроль за виконання зобов’язань, передбачених колективним договором.

            2.3.За необхідністю скликає збори профгрупи за власною ініціативою або на вимогу не меншу ніж 1/3 членів профгрупи чи за рішенням профкомітету, забезпечує правомочність їх проведення та демократичність під час прийняття рішень, вносить на розгляд актуальні питання праці, побуту, відпочинку членів профспілки, а також профспілкового життя.

            2.4.Узагальнює критичні зауваження і пропозиції, висловлені на зборах, організовує їх реалізацію в профгрупі. Якщо ці пропозиції не можуть бути вирішені в профгрупі, звертається до профкому для вжиття необхідних заходів з їх реалізації.

            2.5.Звітує про свою роботу перед членами профгрупи, а також, в разі необхідності, перед профкомом.

            2.6.Залучає працюючих в підрозділі до членства у Профспілці шляхом роз’яснення працівникам мети діяльності і завдань профспілки, донесення інформації про проведення роботи профкомом та роз’яснення переваг членства у Профспілці тощо.

            2.7.У разі виявлення на робочих місцях порушень правил з охорони праці, які можуть становити загрозу здоров`ю та життю працівників, негайно інформує про це керівництво підрозділу та профком.

            2.8.За участю виборного активу профгрупи здійснює громадський контроль за дотриманням трудового законодавства:

            - за своєчасною виплатою заробітної плати, виплатою обов’язкових доплат (медичних та безперервний стаж, нічних, святкових та за роботу з деззасобами);

            - за своєчасним і повним наданням планових та соціальних відпусток, згідно затверджених графіків, та їх оплатою;

            - за виплатою медичним працівникам матеріальної допомоги на оздоровлення перед плановою відпусткою;

            - за дотриманням заходів щодо запобігання нещасним випадкам на роботі та професійним захворюванням, забезпечення працівників засобами індивідуального та колективного захисту;

            - інформує членів профгрупи про виявлені порушення вимог правил, норм, інструкцій, інших нормативно-правових актів з охорони праці в своєму підрозділі та вносить керівнику підрозділу пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків з цих питань;

            - про результати здійснення громадського контролю та прийнятих заходів керівництва підрозділу щодо усунення недоліків інформувати профкомітет.

         2.9.Профорг оформляє клопотання щодо надання профвипат члену профспілки згідно затвердженого Положення про надання профспілкових виплат профкомом Центру, вивчає питання щодо необхідності надання профвиплати та слідкує за правильністю оформлення документів.

            2.10.Організовує свою роботу на основі пропозицій членів профгрупи, веде облік проведених заходів, слідкує за планом заходів профкомітету.

            2.11.Доносить інформацію до відома профгрупи щодо запланованих заходів, які проводить профком, організовує членів профспілки в профгрупі і звертається до профкомітету щодо подальшої реалізації заходів.

            2.12.Розповсюджує серед працівників підрозділу інформаційні матеріали щодо правової допомоги та про проведення заходів профкомом.

            2.13.Організовує надання членам профгрупи безкоштовної правової допомоги.

            2.14.Вносить пропозиції профкому щодо заохочення членів профспілки за активну профспілкову позицію та участь у проведені заходів.